رییس شورای اسلامی شهر گرگان از آغاز بررسی بودجه دو هزار میلیارد ریالی (۲۰۰میلیارد تومانی) سال ۹۳شهرداری مرکز گلستان از سوی این شورا خبرداد.

گرزین

به گزارش گرگانا به نقل از ایرنا، ˈناصر گرزینˈ روز دوشنبه در جلسه شورا اظهارکرد: بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۳شهرداری گرگان از حیث درآمدها و هزینه ها بالغ بر دو هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از رشد ۸۱% نسبت به بودجه سال ۱۳۹۲و جهش درآمدی سال آینده شهرداری گرگان است.

وی اضافه کرد: براساس پیام بودجه ارسال شده به شورای شهر تحقق رشد پیش بینی شده مستلزم تمهید سیاست ها و کسب آمادگی ها و فراهم نمودن تیم فکری و اجرایی توانا و شایسته برای برنامه ریزی و عملیاتی کردن ˈدرآمد کوششی و تلاشگرانهˈ به جای درآمد ˈ نشسته و غیر فعالˈ است.

گرزین افزود: لازمه تحقق و وصول به موقع این نوع درآمدها آشنائی به منابع عوارضی که در قانون معین شده و پیگیری های مستمر و تعامل با دستگاه های ذیربط خواهد بود.

وی یاداورشد: پیام بودجه سال ۱۳۹۳ در دو بخش درون سیستمی وبرون سازمانی می باشد که حاوی ایجاد امید و آرمان های واقع گرایانه و در بردارنده توجه ویژه به رشد و توسعه تدریجی شاخص های عملکردی شهری در حوزه زیرساخت های توسعه ای زیست شهری و فضای سبز، بهبود عبور و مرور و پروژه های اجتماعی وکاهش عناصر مزاحم و آلودگی شهری بوده که در قالب دو برابر شدن بودجه عمرانی شهر محقق و منعکس می گردد.

عضو شورای شهر گرگان با اشاره به اینکه سهم درآمد بودجه از لحاظ نسبت عمرانی به جاری با رشد ۷۰% در مقایسه با سهم عمرانی سال گذشته ۱۱۲% رشد داشته است، گفت: بودجه جاری سال ۱۳۹۳ به رغم افزایش ۳۶% نسبت به بودجه سال ۱۳۹۲ از نظر نسبت تسهیم اعتبارات بودجه سال ۱۳۹۲، وزن آن نسبت به کل بودجه به ۳۰% کاهش یافته است.

به گفته وی، این امر بیانگر جهت گیری مدیریت شهرداری به سوی افزایش سرانه های عمرانی است که در سال گذشته رقمی معادل ۱٫۹۴۶٫۹۷۸ ریال بوده و در سال ۹۳ به رقمی معادل ۴٫۱۱۷٫۶۴۷ ریال افزایش یافته که حدود ۱۱۲% رشد را نشان می دهد.

رییس شورای شهر گرگان افزود: همچنین در پیام بودجه شهرداری آمده است که شهروندان در سال آینده شاهد رشد فزاینده اجراء و تکمیل پروژه های نیمه تمام و شروع و بهره برداری پروژه های متنوع و گسترده در جهت ارتقاء سطح آسایش، رفاه و امنیت شهری و بهبود زندگی فردی و اجتماعی خود خواهند بود.

وی در این خصوص یاداور شد: در نگاه درون زا افزایش و رشد ۸۱% بودجه، اهمیت تحرک و واکنش به ضرورت تغییر جدید، را در چندین حوزه متوجه لایه های مختلف اجرایی هرم مدیریتی و کارکنان شهرداری می نماید و از جنبه بینشی و باورمندی باید همکاران شهرداری خود را برای ماموریتی مضاعف به تناسب رشد مضاعف بودجه مهیا نمایند و در اجراء نیز ساز و کارهای قانونی، فنی و اجرائی فراهم و تدارک شود.

گرزین ادامه داد: انعطاف پذیری بودجه در کنار افزایش آن و جهت گیری پیرامون ترمیم سطح معیشت و درآمد همکاران بویژه در حوزه رفاه و تامین سلامت کارکنان و خانواده های آنان و افزایش انگیزه و رضایت مندی واحیاء کرامت های انسانی همکاران و شهروندان از آثار مثبت اجرائی شدن بودجه سال آتی در بخش هزینه های جاری است.

وی با بیان اینکه همچنین در حوزه مشارکت ها و سرمایه گذاری بخش خصوصی در بودجه سال ۱۳۹۳، رقمی معادل بیست میلیارد تومان در برنامه هشتم عمرانی پیش بینی شده است.

رییس شورای شهر گرگان یاداور شد: برای رسیدن به اهداف گرگان ۱۴۰۴ و حتی فراتر از آن، به اجرا گذاشتن مطالعات و اجرای پروژه های زیربنایی و زیرساختی ضروری بوده و این محقق نخواهد شد، مگر با همت و توجه و همدلی مسوولین عالی رتبه و شهری و در تکمیل، همزبانی و یکدلی و همت و تعهد اتخاذ تصمیم سازه های بزرگ توسط شورای اسلامی را می طلبد.

گرزین در پایان تصریح کرد: در این پیام بودجه همچنین شهرداری خود را برای اجرای یک برنامه چهارساله با عنوان گرگان + اجرای ۱۲ تقاطع غیرهمسطح (هر سال ۳ تقاطع) و گرگان +۱۴ به منظور اجرای پروژه های زیرساختی فرا استانی و ملی مهیا ساخته است.