رئیس کانون موسیقی سازمان مرکزی بسیج هنرمندان کشوراعلام کرد: جشنواره موسیقی حماسی انقلابی ترکمن روزشنبه۲۸دیماه جاری در روستای ˈتمرقره قوزیˈ شهرستان کلاله برگزارمی شود.

80998176-5428852به گزارش گرگانا هوشنگ جاوید روزپنجشنبه درگفت گوباخبرنگارایرنا،افزود:توجه به موسیقی حماسی انقلابی،مذهبی وموسیقی نظامی ازوظایف کانون موسیقی سازمان بسیج هنرمندان کشوراست.

وی گفت:این جشنواره درراستاوباهدف بازشناسی وبازنمایی موسیقی حماسی انقلابی ترکمن برگزارمی شود.

رئیس کانون موسیقی سازمان بسیج هنرمندان ادامه داد:همچنین درقالب این جشنواره چهره های جوانی که درعرصه موسیقی حماسی انقلابی ترکمن فعالیت می کنند،موردحمایت وپشتیبانی قرارمی گیرند.

جاویدخاطرنشان کرد:دراین جشنواره از۱۰هنرمندپیشکسوت موسیقی حماسی انقلابی ترکمن همچنین ازسرگروههای موسیقی شرکت کننده تقدیر می شود.

وی گفت:دراین جشنواره هنرمندانی حضورخواهندیافت که رزمنده بسیجی ویاازخانواده های معظم شهیدبوده اند بطوریکه جانباز۵۵درصدقطع پاهم به اجرای برنامه خواهدپرداخت.

رئیس کانون موسیقی بسیج هنرمندان افزود:این امرازافتخارات بسیج هنرمندان است که چهره های هنری عرصه های موسیقی حماسی انقلابی که تاکنون ناشناخته مانده اند، درعرصه های منطقه ای وملی معرفی وبازشناسی می شوند.