کنسولگری روس در گرگان یکی از آثار بر جا مانده شوروی سابق در گرگان .

 کنسولگری روسها در گرگان یکی از آثار فاخر و به جا مانده دولت شوری سابق در گرگان می باشد.

این بنا در محله شیرکش گرگان واقع شده ودرحدود ۱۰۵ سال پیش روسها این بنا را از یک تاجر استرآبادی به مدت ۹۹ سال اجاره نموده بودند که مدت اجاره درسال ۱۳۸۸ به پایان رسیده است.

1779275 623824587709374 1848348010 n

ورودی این ساختمان دارای درب چوبی ودو ستون آجری است برای تهیه آب آشامیدنی کنسولگری در سال ۱۲۹۵ جاده ای در ضلع جنوبی شهر به سمت خیابان سر خواجه کشیده شدکه بتوانند آب مورد نیاز را با کالسکه به راحتی به این بنا حمل کنندکه این جاده خیابان فعلی (ملل)است.

منبع:کاسب امین